Advanced Trauma Care for Nurses

Πλαίσιο - Ιστορική αναδρομή

Σκοπός των προγραμμάτων ATCN και ATLS είναι η μείωση των προβλέψιμων και άδικων θανάτων και αναπηριών από τραύμα. Το χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι ότι παρουσιάζουν έναν σαφή και συστηματικό τρόπο προσέγγισης στην εκτίμηση και αντιμετώπιση του πολυτραυματία. Αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την καθοδήγηση στην αντιμετώπιση τραυματιών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, καθώς και για τη διαχείριση μαζικών απωλειών υγείας. Δίνουν έμφαση στην αντιμετώπιση του ασθενή, ιδιαίτερα την πρώτη ώρα μετά τον τραυματισμό, αναφερόμενα στην αναζωογόνηση, σταθεροποίηση, επανεκτίμηση και διακομιδή του, εφόσον απαιτείται, σε πιο εξειδικευμένη ιατρονοσηλευτική μονάδα. Η ταυτόχρονη εκπαίδευση ιατρών και νοσηλευτών, βοηθά στην ανάπτυξη κοινής γλώσσας και κοινής γραμμής στην εκτίμηση και την αντιμετώπιση του πολυτραυματία, προάγει τη συνεργασία και βελτιστοποιεί το αποτέλεσμα.

To πρόγραμμα ATCN τελεί υπό την αιγίδα του αμερικανικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού νοσηλευτών που ασχολείται με τη φροντίδα του τραυματία, Society of Trauma Nurses (STN). Η ύλη του ATCN ανανεώνεται κάθε 4 χρόνια ακολουθώντας τα νέα επιστημονικά δεδομένα, προκειμένου να ενσωματώνει νέες και ίσως ακόμη ασφαλέστερες δεξιότητες.

Το ATCN δημιουργήθηκε στην αρχή της δεκαετίας του 1980 στο Shock Trauma Center στις ΗΠΑ. Το 1997 η STN ανέλαβε την ευθύνη του προγράμματος και έκτοτε το προσφέρει ως τη ναυαρχίδα των εκπαιδευτικών της πρωτοβουλιών. Το 2000 η Υποεπιτροπή ATLS του ACS αναγνώρισε επίσημα και ενέκρινε την ευρεία υλοποίηση του ATCN σε συνδυασμό με το πρόγραμμα ATLS, τόσο στις ΗΠΑ όσο και παγκοσμίως. Στην Ευρώπη το ATCN διδάσκεται σε 10 χώρες.

Στην Ελλάδα, το 2017, πιστοποιήθηκε, με την πολύτιμη βοήθεια του Κυπριακού ATCN και του Κυπριακού Συνδέσμου Επείγουσας και Προνοσοκομειακής Αντιμετώπισης (ΚΣΕΠΑ), Εθνικό Εκπαιδευτικό Κέντρο ATCN, ιδρυτής του οποίου είναι η ΑΜΚΕ «Αναγέννηση & Πρόοδος» (Α&Π).

Το πρόγραμμα ATCN, καθώς και σύνολο εκπαιδευτικών προγραμμάτων διαχείρισης τραύματος, υλοποιούνται σύμφωνα με το Ν.4655/2020 (ΦΕΚ 16/Α31-1-2020), όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Ν. 4702/2020 (ΦΕΚ130/Α3-7-2020), με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) σε πιλοτική φάση πέντε ετών.

Συνεργαζόμενοι φορείς είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ ΑΕ), το Υπουργείο Υγείας και η Α&Π, η οποία έχει οριστεί υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση και την τεχνική εποπτεία των προγραμμάτων αυτών. Μετά την πάροδο των πέντε ετών η οικονομική στήριξη συνεχίζεται με πόρους του Υπουργείου Υγείας.

Ειδικά για το σεμινάριο

Οι εκπαιδευόμενοι, προκειμένου να προετοιμαστούν κατάλληλα, παραλαμβάνουν:

 • Έναν μήνα πριν την έναρξη του σεμιναρίου, το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο του ATLS και το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο του ATCN.
 • Σαράντα (40) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που καλούνται να απαντήσουν, με σκοπό να τους βοηθήσουν στο διάβασμά τους, να κατανοήσουν τη φιλοσοφία του προγράμματος και να αξιολογηθεί το επίπεδό τους.

Το ATCN και το ATLS έχουν κοινό θεωρητικό μέρος (13 διαδραστικές συζητήσεις) και διαχωρίζονται στο πρακτικό μέρος, το οποίο αποτελείται από:

Σταθμούς δεξιοτήτων:

 • Αρχική εκτίμηση και αντιμετώπιση
 • Διαχείριση αεραγωγού και αερισμού
 • Καταπληξία
 • Τραύμα κεφαλής
 • Τραύμα μυοσκελετικό, σπονδυλικής στήλης & νωτιαίου μυελού

Συζήτηση σε ομάδες:

 • Συζήτηση ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής ATCN
 • Συζήτηση σεναρίων Διαλογής

Σενάρια προσομοίωσης  εκτίμησης και αντιμετώπισης πολυτραυματία.

Η δομή του σεμιναρίου προάγει τη κριτική σκέψη, τη συνεργασία και την ομαδική προσέγγιση στη φροντίδα του πολυτραυματία. Βασισμένο στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, η εκπαίδευση είναι διαδραστική και γίνεται από πιστοποιημένους εκπαιδευτές. Η πρακτική εξάσκηση πραγματοποιείται είτε σε προπλάσματα (hands on) είτε σε υποδυόμενους ασθενείς και περιλαμβάνει την αντιμετώπιση εικονικών περιστατικών.

Η γραπτή αξιολόγηση περιλαμβάνει 40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και χαρακτηρίζεται επιτυχής εάν απαντηθεί σωστά το 80% των ερωτήσεων. Η προφορική αξιολόγηση αφορά την εκτίμηση και αντιμετώπιση ενός πολυτραυματία, σύμφωνα με τις αρχές του ATCN, σε ένα σενάριο προσομοίωσης.

Η παρουσία και η συμμετοχή καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου εκπαιδευτικού προγράμματος ATCN, είναι υποχρεωτική.

Προϋποθέσεις - απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για τους φοιτητές:

 1. Φωτογραφία προσώπου (τύπου αστυνομικής ταυτότητας)
 2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 ή από το gov.gr, ΠΡΟΣ Trauma Edu, όπου θα αναγράφει:
 • Είμαι φοιτητής στο 8ο εξάμηνο και δεν έχω οφειλόμενα μαθήματα προηγούμενων ετών
 • Είμαι επί πτυχίω και έχω έως δύο οφειλόμενα μαθήματα
 • Είμαι μεταπτυχιακός φοιτητής σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συναφές με το τραύμα και συγκεκριμένα παρακολουθώ το ΠΜΣ (τίτλος ΠΜΣ)

Για τους πτυχιούχους στο 1ο έτος αποφοίτησής τους:

 1. Φωτογραφία προσώπου (τύπου αστυνομικής ταυτότητας)
 2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου και
 3. Συμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 ή από το gov.gr, ΠΡΟΣ Trauma Edu, όπου θα αναγράφει πως δεν εργάζονται ως νοσηλευτές.

Πολιτική Ακύρωσης

Ακύρωση Θέσης και Επιστροφή Συμβολικής Συνδρομής δύνανται να πραγματοποιηθούν έως και 60 ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου και εφόσον δεν έχουν παραληφθεί τα εγχειρίδια από τον ενδιαφερόμενο.

Στο ενδεχόμενο αιτήματος αναβολής της συμμετοχής του ενδιαφερόμενου, για σημαντικό λόγο, από σεμινάριο που έχει ήδη εγγραφεί, δίδεται η δυνατότητα παρακολούθησης σε επόμενο βάσει των ημερομηνιών που θα ενημερωθεί από τη διαχειριστική ομάδα της Trauma Edu.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αναβάλλει πάνω από δύο (2) φορές τη συμμετοχή του, χάνει το δικαίωμα επιδότησης.

Σεμινάρια

Ακολουθούν τα προγραμματισμένα εκπαιδευτικά προγράμματα ATCN. Παρακαλούμε επιλέξτε σεμινάριο ώστε να μεταβείτε στη σχετική σελίδα με αναλυτικές πληροφορίες για το συγκεκριμένο σεμινάριο.

Εκπαιδευτική Ομάδα

ΤΕ Νοσηλεύτρια, PhD©, MSc ΜΕΘ και ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, Ειδικευμένη Νοσηλεύτρια Χειρουργικού Τομέα
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΑΤΕΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
Αξκος Νοσηλεύτρια , RN, PGCert, MSc(c)
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Γενικός Χειρουργός
Νοσηλεύτρια ΤΕ, Msc, ,ATCN Instructor
ΠΕ Νοσηλευτής
Νοσηλεύτρια/ΠΕ, ΜSc
ΤΕ Νοσηλευτών ΜΠΣ «Επείγουσα Νοσηλευτική και ΜΕΘ»
ΠΕ Νοσηλευτής
Νοσηλευτής, MSc, MHSc, PhD
Elena_kontiza
ΑΤΕΙ Νοσηλευτικής Λαμίας
Βοηθός νοσηλεύτρια
Διοικητική Υποστήριξη / Συντονίστρια Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων