Όροι Χρήσης

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων του www.traumaedu.randp.gr από τον επισκέπτη / χρήστη, εφεξής καλούμενος «χρήστης», προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Συνεπώς, ο χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου μας. Ο χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του www.traumaedu.randp.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, βίντεο, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της ΑΜΚΕ «Αναγέννηση & Πρόοδος» (εφ’ εξής Α&Π) και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο ανήκουν στην Α&Π ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο δικτυακό τόπο, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία.

Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που συγκαταλέγονται στο www.traumaedu.randp.gr έχουν τεθεί καλόπιστα και για λόγους ενημέρωσης. Ευνόητο είναι, ότι θα αφαιρεθούν εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους.

Άδεια Χρήσης

Η Α&Π ενθαρρύνει την ιδιωτική χρήση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου για προσωπική ενημέρωση. Με την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η χρήση για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς. Δεν αποτελεί ιδιωτική χρήση η χρήση στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή μιας υπηρεσίας ή ενός οργανισμού. Για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και μόνο επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή η αποθήκευση μεμονωμένων σελίδων ή δεδομένων, με απαραίτητη προϋπόθεση την ευκρινή και διακριτή αναφορά στην προέλευσή τους από τον δικτυακό τόπο και στους δημιουργούς (εφόσον αυτοί εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο) και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται με κανέναν τρόπο τα σχετικά δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ωστόσο, οι χρήστες θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι ορισμένα αρχεία ή δεδομένα ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων μερών (συνεργατών φορέων, οργανισμών, εταιρειών κλπ) και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άδεια αυτών των τρίτων μερών (που ενδέχεται να αναγράφονται στην σχετική ένδειξη του δικτυακού τόπου).

Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μετάδοση ή η διανομή οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του δικτυακού τόπου για εμπορικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν εμπίπτει στην ανωτέρω παράγραφο.

Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μετάδοση ή η διανομή κατατεθειμένων σημάτων καθώς και σημάτων συνεργαζόμενων φορέων που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο.

Δηλώσεις Αποποίησης και Περιορισμοί ευθύνης Διαδικτύου

Η Α&Π μέσω του δικτυακού τόπου, www.traumaedu.randp.gr, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτόν να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα.

Σε καμία όμως περίπτωση η Α&Π δεν εγγυάται και κατά συνέπεια δεν ευθύνεται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες (συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας) για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον χρήστη από την χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη για αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας (θετικής ή αποθετικής, που μπορεί ενδεικτικά να συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από χρήστες του δικτυακού τόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του δικτυακού τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου, σε καμία όμως περίπτωση η Α&Π δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του δικτυακού τόπου ή των εξυπηρετητών (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τον δικτυακό τόπο της Α&Π, είτε για κάποιο άλλο δικτυακό τόπο ή εξυπηρετητή (server) μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο του και ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη φέρει για τα παραπάνω.

Αποκλεισμός Προτροπών – Συμβουλών

Κανένα μέρος του παρεχόμενου στους χρήστες περιεχομένου του δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της Α&Π.

Σύνδεσμοι προς δικτυακούς τόπους (links)

Ο δικτυακός τόπος www.traumaedu.randp.gr περιλαμβάνει “links” («συνδέσμους») προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites). Η Α&Π δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία τυχόν παραπέμπει μέσω συνδέσμων, για τα οποία υπεύθυνοι είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν οι σελίδες αυτές. Οι σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των χρηστών του δικτυακού τόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων ενώ η Α&Π ουδεμία φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο τους και οιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

Ενημερωτικά δελτία (Newsletters)

Μέσω της εγγραφής σας στη λίστα παραληπτών ενημερωτικών δελτίων (newsletters) συναινείτε να λαμβάνετε τα νέα και κάθε άλλη σημαντική πληροφορία για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του TRAUMAEDU και την Α&Π. Κατά την εγγραφή σας έχετε τη δυνατότητα να συμφωνήσετε ρητώς ότι επιθυμείτε να εγγραφείτε στη λίστα παραληπτών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), που αποτελεί αποκλειστικός δωρητής της Α&Π και του TRAUMAEDU. Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας τα δεδομένα σας υπόκεινται σε επεξεργασία τόσο από την Α&Π σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης, όσο και από το ΙΣΝ σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους χρήσης που περιλαμβάνονται στην επίσημη ιστοσελίδα του www.snf.org. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε την παύση λήψης ενημερωτικών δελτίων (newsletters) επιλέγοντας τον σύνδεσμο “Unsubscribe” που περιλαμβάνεται σε κάθε ενημερωτικό δελτίο που λαμβάνετε.

Ασφάλεια συναλλαγών

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “e-simplify” της Εθνικής Τράπεζας. Ο παρόν δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL κατά τη διάρκεια της πληρωμής των χρηστών με κάρτα για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται οι προσωπικές πληροφορίες των χρηστών, όπως ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας, ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή αλλαχτούν κατά τη μεταφορά τους στο Internet. Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της Α&Π (π.χ. διαχειριστές του server που φιλοξενείται η ιστοσελίδα) έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο.

Περιεχόμενο που υποβάλλεται από τους χρήστες

Η Α&Π μέσω του δικτυακού τόπου www.traumaedu.randp.gr δίνει στους χρήστες την επιλογή να δημοσιεύουν δικό τους περιεχόμενο είτε με τη μορφή υποβολής αιτήσεων, είτε με επικοινωνία παντός είδους. Ωστόσο η Α&Π διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει το περιεχόμενο αυτό και να εμποδίζει τη δημοσίευση υλικού παράνομου, απειλητικού, δυσφημιστικού, προσβλητικού, άσεμνου, σκανδαλώδους, εκβιαστικού, ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να θεωρηθεί εκτός νόμου, να εγείρει νομική ευθύνη ή με άλλο τρόπο παραβιάζει το νόμο. Σε περίπτωση που περιεχόμενο όπως το παραπάνω υποπέσει στην αντίληψη των διαχειριστών του παρόντος δικτυακού τόπου, η Α&Π δικαιούται να το αφαιρέσει / να μην το δημοσιεύσει χωρίς ειδοποίηση ή οποιαδήποτε άλλη διατύπωση.

Οι χρήστες από την πλευρά τους αναγνωρίζουν το δικαίωμα της Α&Π να ελέγχει και να εγκρίνει το υλικό που υποβάλλουν πριν τη δημοσίευσή του στο δικτυακό τόπο. Η Α&Π έχει το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να ελέγχει, εγκρίνει, απορρίπτει ή διαγράφει περιεχόμενο που υποβάλλουν οι χρήστες στο δικτυακό τόπο και οι αποφάσεις αυτές σε ουδεμία διαδικασία επανελέγχου υπόκεινται.

Επίσης, η Α&Π διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει ή να αρνείται τη δημοσίευση περιεχομένου που παραβιάζει δικαιώματα χρήσης, εμπορικά σήματα, εμπορικά συμβόλαια ή οποιοδήποτε άλλο πνευματικό δικαίωμα (φυσικών ή νομικών) προσώπων καθώς επίσης και υλικό που παραβιάζει προσωπικά δεδομένα προσώπων.

Κάθε χρήστης που δημοσιεύει περιεχόμενο δηλώνει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα πως:

 • Έχει το δικαίωμα να υποβάλει και να δημοσιεύσει περιεχόμενο στο δικτυακό τόπο, που δεν περιλαμβάνει ή δεν παραβιάζει κατατεθειμένα εμπορικά σήματα, λογότυπα ή υλικό προστατευμένο από πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.
 • Απαλλάσσει το δικτυακό τόπο και τον φορέα του από οποιοδήποτε κόστος δικαιώματος εκμετάλλευσης, αμοιβής και οποιαδήποτε άλλο χρέος προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εξαιτίας της δημοσίευσης στο δικτυακό τόπο του περιεχομένου που έχει υποβάλει.
 • Κάθε πρόσωπο που «φωτογραφίζεται» στο περιεχόμενο έχει συναινέσει στην απεικόνισή του.
 • Έχει όλες τις αναγκαίες άδειες για τη χρήση κάθε δικαιώματος που περιλαμβάνεται στο περιεχόμενο που υποβάλει.

 

Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλουν ή διανέμουν μέσω του δικτυακού τόπου καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σε καμία περίπτωση το www.traumaedu.randp.gr ή οι εκπρόσωποί του δε μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (πχ άμεση, έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική) που προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών του δικτυακού τόπου. Εάν κάποιος χρήστης επιθυμεί να αποσύρει περιεχόμενο που έχει υποβάλει, οφείλει να ενημερώσει την Α&Π χρησιμοποιώντας το email επικοινωνίας που υπάρχει στο δικτυακό τόπο. Το περιεχόμενο θα αποσυρθεί εντός 1-2 εργάσιμων ημερών.

Δικαιώματα Xρήσης του Περιεχομένου

Το περιεχόμενο που υποβάλλουν και δημοσιεύουν οι χρήστες παραμένει ιδιοκτησία τους, παραχωρώντας παράλληλα στο δικτυακό τόπο το δικαίωμα απεριόριστης, χωρίς αντίτιμο άδειας για χρήση, διανομή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημόσια προβολή και εκμετάλλευση του περιεχομένου οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό ή έντυπο, που δεν παραβιάζει το ηθικό τους δικαίωμα.

Χρήση Cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες, τα οποία αποστέλλονται από τον ιστότοπο www.traumaedu.randp.gr και αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή του κάθε χρήστη-επισκέπτη. Τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνουν τον τύπο του προγράμματος περιήγησης (web browser) που χρησιμοποιεί ο κάθε χρήστης-επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών καθώς και άλλες τεχνικές πληροφορίες.

Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στον υπολογιστή ή στην κινητή σας συσκευή, ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σ΄ αυτόν και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του επισκέπτη του ιστότοπου www.traumaedu.randp.gr. Με τα cookies δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητά σας, αλλά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του υπολογιστή σας.

Τα cookies διαχωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τον σκοπό που εξυπηρετούν και τον τρόπο που λειτουργούν.

Ο ιστότοπος www.traumaedu.randp.gr αξιοποιεί τα cookies για τους παρακάτω λόγους:

 • Essential cookies (Υποχρεωτικά)

Πρόκειται για τα απολύτως απαραίτητα cookies, τα οποία είναι αναγκαία για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του διαδικτυακού τόπου και για αυτόν τον λόγο δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν.

 • Google Analytics (Προαιρετικά)

 

Διεξαγωγή ερευνών για στατιστικούς λόγους ή/και για τη βελτίωση της πλοήγησης ή/και του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου www.traumaedu.randp.gr ή/και για να εκτιμάται η αποτελεσματικότητά του. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου για τις υπηρεσίες Google Analytics.

 • Κοινωνική δικτύωση (Προαιρετικά)

Cookies τα οποία τοποθετούνται από τους παρόχους ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να μπορεί ο επισκέπτης να μοιράζεται εύκολα το περιεχόμενο του www.traumaedu.randp.gr με τα μέσα αυτά. Τα τρίτα αυτά μέρη λειτουργούν ως ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας και ο ιστότοπος www.traumaedu.randp.gr δεν δύναται να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο αυτά χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies κοινωνικής δικτύωσης και τον τρόπο επεξεργασίας τους μπορείτε να διαβάσετε την αντίστοιχη πολιτική των μέσων αυτών (π.χ. Πολιτική Facebook).

Τα δεδομένα από τα παραπάνω cookies διατηρούνται για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο όπως προσδιορίζεται στον σκοπό επεξεργασίας για τον οποίο συλλέγονται. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα αυτά διαγράφονται μετά την πάροδο έξι (6) μηνών.

 

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται την αποστολή cookies από προεπιλογή, αλλά μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης (browser) ώστε να αρνείται την παραλαβή τους ή να αποδέχεται επιλεκτικά ορισμένα cookies. Αν απενεργοποιήσετε τη λήψη cookies, ορισμένες δυνατότητες που παρέχονται μέσω του ιστότοπού μας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ενώ ορισμένες σελίδες μπορεί να μην εμφανίζονται σωστά.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, σύμφωνα με το πρόγραμμα περιήγησης, χρησιμοποιώντας τους ακόλουθους συνδέσμους:

 

Μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο www.allaboutcookies.org ο οποίος περιέχει οδηγίες σχετικά με το πώς να διαχειρίζεστε τα cookies, χρησιμοποιώντας διαφορετικά είδη προγραμμάτων περιήγησης (web browser).

 

Μεταβατικές Διατάξεις

Η Α&Π διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου καθώς και των όρων χρήσης οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη τη δημοσίευσή τους μέσω του δικτυακού τόπου.

Οι όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά επιλύεται στα δικαστήρια της Αθήνας.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

 1. Εισαγωγή

Με την παρούσα ενημέρωση θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε σχετικά με τους όρους συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που ενδέχεται να συλλέξουμε μέσω της επίσκεψής σας στον παρόντα δικτυακό τόπο, για τα οποία υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Αναγέννηση και Πρόοδος», που εδρεύει στη Βουλιαγμένη Αττικής επί της οδού Αρτέμιδος 5 (εφεξής «Α&Π»).

Στο πλαίσιο των δράσεων της στον τομέα της εκπαίδευσης, η Α&Π ανέλαβε την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην αντιμετώπιση του τραύματος. Ως υπεύθυνη για τη διαχείριση και την τεχνική εποπτεία των προγραμμάτων αυτών, η Α&Π σχημάτισε για τον σκοπό αυτό τη Διαχειριστική Ομάδα Προγραμμάτων Τραύματος, Trauma Edu.

 1. Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε;

Προκειμένου να περιηγηθείτε στον διαδικτυακό τόπο www.traumaedu.randp.gr δεν απαιτείται η καταχώριση προσωπικών δεδομένων.

Ωστόσο αν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα της Α&Π και ενημερώσεις για τις δράσεις της, κατά την εγγραφή σας στο newsletter μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου θα σας ζητηθούν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, όπως: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φύλο και τομείς ενδιαφέροντος, ενώ προαιρετικά μπορείτε να συμπληρώσετε προσωπικά σας δεδομένα, όπως όνομα, επώνυμο και έτος γέννησης.

Επίσης, σε περίπτωση που επικοινωνήσετε με την Α&Π μέσω του ανωτέρω διαδικτυακού τόπου, η Α&Π ενδέχεται να συλλέξει προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων κυρίως της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης, του θέματος καθώς και το περιεχόμενο του μηνύματός σας, ενώ προαιρετικά μπορείτε να συμπληρώσετε προσωπικά σας δεδομένα, όπως όνομα και επώνυμο.

Ωστόσο αν επιθυμείτε να εγγραφείτε σε κάποιο από τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο διαδικτυακό τόπο traumaedu.randp.gr, κατά την εγγραφή σας θα σας ζητηθούν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, όπως: Όνομα, Επίθετο, Πατρώνυμο, Πόλη, Διεύθυνση, ΤΚ, Τηλέφωνο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), φωτογραφία προσώπου, τίτλος σπουδών κ.α., εφόσον λάβουμε προηγουμένως την ρητή συγκατάθεσή σας για τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας.

Τέλος, ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε δεδομένα εικόνας, που καταγράφονται μέσω κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις μας ή κατά την διάρκεια των ποικίλων εκδηλώσεών μας με σκοπό την προστασία των εργαζομένων, των εκπαιδευόμενων και των εγκαταστάσεών μας.

Η παρούσα Πολιτική συμπληρώνεται και αποτελεί ενιαίο σύνολο με όσες επιμέρους πολιτικές της Α&Π ισχύουν και προσαρμόζονται στις μεταξύ μας σχέσεις.

 1. Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Φροντίζουμε και συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται, ενώ δεν υποβάλλονται σε καμία περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν.

Κατά κανόνα, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:

 

 • για την αποστολή ενημερωτικού υλικού και την εν γένει πραγματοποίηση ενημερώσεων σχετικά με νέες δράσεις, πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις της Α&Π,
 • προκειμένου να απαντήσουμε ή επικοινωνήσουμε μαζί σας μεμονωμένα σε συνέχεια ερωτήματός/σχολίου σας προς την Α&Π,
 • για την συμμετοχή σας στα εκπαιδευτικά προγράμματα του TRAUMAEDU,
 • για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε αντισυμβαλλόμενο μέρος,
 • για την απόκτηση πιστοποιητικού επιτυχούς ολοκλήρωσης εκπαιδευτικού προγράμματος,
 • για την τήρηση ιστορικού αρχείου καθώς και για εκπαιδευτικούς και στατιστικούς σκοπούς, και
 • κατά την πλοήγησή σας στον διαδικτυακό τόπο συλλέγονται δεδομένα μέσω cookies και google analytics με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας σας και τη συλλογή στοιχείων σχετικά με την επισκεψιμότητα και το είδος των σελίδων που πλοηγήστε. Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies στους παραπάνω Όρους Χρήσης.
 1. Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, υπόκεινται σε επεξεργασία για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας. Τα βασικά κριτήρια που λαμβάνουμε υπόψιν μας για τον καθορισμό του χρόνου τήρησης των προσωπικών σας στοιχείων είναι ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων που καθορίζεται από τη νομοθεσία και τα χρονικά όρια εντός των οποίων μία δημόσια αρχή μπορεί να απαιτήσει από εμάς να τις χορηγήσουμε πληροφορίες που τηρούμε στα αρχεία μας.

 1. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας από την Α&Π;
 • Η εκτέλεση σύμβασης (για παράδειγμα όταν συμμετέχετε σε μία εκδήλωση),
 • Η συγκατάθεση σας, όπου απαιτείται, για έναν ή περισσότερους σκοπούς (για παράδειγμα, για την αποστολή σε εσάς ενημερωτικού υλικού της Α&Π),
 • Η συμμόρφωση μας με τις υποχρεώσεις που επιβάλλει ο νόμος (για παράδειγμα, όταν κοινοποιούμε στοιχεία των συνεργατών μας στις φορολογικές αρχές) και
 • Το υπέρτερο έννομο συμφέρον της Α&Π (για παράδειγμα όταν καταγράφουμε την εικόνα σας μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης για την διασφάλιση της ασφάλειας των κτιριακών μας εγκαταστάσεων και του προσωπικού μας).
 1. Σε ποιους κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα; 

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων είναι οι εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι και συνεργάτες της Α&Π και τα μέλη της Διαχειριστικής Ομάδας Προγραμμάτων Τραύματος, Trauma Edu καθώς και τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε για την εκπλήρωση των δραστηριοτήτων μας. Στις περιπτώσεις αυτές τα τρίτα μέρη δεσμεύονται να ακολουθούν τις πολιτικές και διαδικασίες που εφαρμόζει η Α&Π ως προς την τήρηση της εμπιστευτικότητας και την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων σας σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν.

Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία που μας χορηγείτε κατά κανόνα δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Κατ’ εξαίρεση, η Α&Π ενδέχεται να κοινοποιήσει σε τρίτους τα προσωπικά σας δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο συμβατό με τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν στις εξής περιπτώσεις:

 • Όταν έχει λάβει τη ρητή συγκατάθεσή σας για την καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών τους δεδομένων.
 • Όταν κοινοποιούνται σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών της Α&Π, οι οποίοι επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που πηγάζουν από τη συμβατική τους σχέση της Α&Π μαζί τους και υπό την ιδιότητά τους ως εκτελούντες την επεξεργασία (όπως πχ. τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, πάροχος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής κ.α.), παρέχοντας εγγυήσεις ότι εφαρμόζουν επαρκή και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Εάν η δημοσιοποίηση πραγματοποιείται για την άσκηση και υπεράσπιση των δικαιωμάτων της Α&Π, ή
 • Εάν απαιτηθεί από τον νόμο ή απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή.
 • Επιπλέον πρόσβαση στα στοιχεία των εκπαιδευόμενων που συμμετέχουν σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του TRAUMAEDU, θα έχουν απαραιτήτως (με σκοπό την έκδοση πιστοποιητικών επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος) οι ακόλουθοι φορείς, όπως περιγράφονται αναλυτικά ανά πρόγραμμα:

ATLS: GCOT (Greek Chapter του ACS-American College of Surgeons /Greek Committee on Trauma), το επιμέρους εκπαιδευτικό κέντρο ATLS που διοργανώνει το σεμινάριο και ο φορέας πιστοποίησης ACS.

ATCN: ATCN Hellas / Εθνικό κέντρο ATCN, το επιμέρους εκπαιδευτικό κέντρο ATCN που διοργανώνει το σεμινάριο και ο φορέας πιστοποίησης STN (Society of Trauma Nurses).

PHTLS: Εθνικό κέντρο PHTLS, το επιμέρους εκπαιδευτικό κέντρο PHTLS που διοργανώνει το σεμινάριο και ο φορέας πιστοποίησης ΝΑΕΜΤ (National Association of Emergency Medical Technicians).

APLS: Εθνικό κέντρο APLS, το επιμέρους εκπαιδευτικό κέντρο APLS που διοργανώνει το σεμινάριο και ο φορέας πιστοποίησης ALSG (Advanced Life Support Group).

 

Σε περίπτωση που η Α&Π διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα σας σε αποδέκτες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, θα εφαρμόσει κατάλληλες εγγυήσεις ώστε να διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

 1. Πως εξασφαλίζουμε ότι οι εκτελούντες την επεξεργασία σέβονται τα δεδομένα σας;

Οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Α&Π έχουν συμφωνήσει και έχουν δεσμευθεί συμβατικά μαζί μας, μεταξύ άλλων:

 • Να τηρούν εχεμύθεια.
 • Να μην στέλνουν σε τρίτους προσωπικά σας δεδομένα σας χωρίς την άδεια της Α&Π και να μην τα χρησιμοποιούν για δικό τους όφελος.
 • Να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.
 • Να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής GDPR).
 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε προσωπικά Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των προσωπικών δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Αν διαπιστώσετε ότι τα δεδομένα που τηρούμε είναι ελλιπή ή ανακριβή, μπορείτε να μας υποβάλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή αλλαγή διεύθυνσης).

Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.


Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την εφαρμοστέα νομοθεσία.

 

Έχετε δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών δεδομένων σας.


Εάν η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεση σας ή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μίας σύμβασης μαζί μας και η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα, μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

 

Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

 

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την εφαρμοστέα νομοθεσία.

 

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματός σας.

 

Έχετε δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας

 

Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν την ανάκλησή της.

 

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

 

Σε περίπτωση που θεωρείτε πως παραβιάζουμε το ισχύον δίκαιο για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στη Λεωφ. Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523, Αθήνα.

 

Τροποποίηση παρούσας Πολιτικής

Η παρούσα Πολιτική ενδέχεται να τροποποιηθεί όποτε αυτό απαιτείται και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για τον λόγο αυτό, καλείστε να επισκέπτεστε την παρούσα σελίδα ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τυχόν αλλαγές.

 

Για να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας, να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας ή για οποιοδήποτε ερώτημα ή αίτημα αφορά στην χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Α&Π στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr@RandP.gr.