Διασώστης- πλήρωμα ασθενοφόρου ΕΚΑΒ

PHTLS-tfr-bcon instructor

BLS instructor

Εκπαιδευτής συνεχιζόμενης εκπαίδευσης πληρωμάτων ασθενοφόρου ΕΚΑΒ

Εκπαιδευτής γενικού πληθυσμού ΕΚΑΒ

Εκπαιδευτής ειδικότητας ‘Διασώστης-πλήρωμα ασθενοφόρου’ ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Κοινοποίηση