Διασώστρια πλήρωμα ασθενοφόρου από το12/02/ 2010. Πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων από τον εοππεπ με ( αρ.Πιστοποιησης ΕΒ 32273). Πιστοποιημένη σε πρόγραμμα επιμόρφωσης στην οργάνωση και στον σχεδιασμό διδασκαλίας σε ενήλικους και ανήλικους εκπαιδευομένους. Εκπαιδεύτρια PHTLS Ηρακλείου. Εκπαιδεύτρια στο ΔΙΕΚ Ρόδου 2018.Εκπαιδευτρια ΙΔΑΦΚ 2018. Εκπαιδεύτρια πληθυσμού στο εκάβ Ρόδου. Πιστοποίηση BLS από την ΕEKAA 2017. Πιστοποίηση CPR AED από national CPRF foundation 2018.. Πιστοποίηση σε σχολείο θαλάσσιας επιβίωσης .Βεβαίωση πιστοποίησης στην <<διαχείριση εκτάκτων αναγκών> από το ΕΚΔΔΑ το 2018. Συνεχιζόμενη κατάρτιση πληρωμάτων ασθενοφόρων 2013.Συμμετοχή ως μέλος ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ στις ασκήσεις προσομοίωσης του 6 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΟΥ ΘΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 2016. Συμμετοχή ως εκπαιδευόμενη στο 7 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 2017. Επιτυχή παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος <<  εκπαίδευση ενηλίκων>> του Τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος της Στερεάς Ελλαδας.

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Κοινοποίηση